🌟 Stínování kolegyně Frederique Chakma: Pozoruhodná cesta kulturní výměny! 🌟

Jsme nadšeni, že se můžeme podělit o úžasnou zkušenost s paní Frederique Chakma, která svou návštěvou poctila naše gymnázium i základní školu v rámci stínování přes program Erasmus+ od 26. února do 1. března.

Během své návštěvy se paní Chakma ponořila do každodenního chodu naší školy, navštěvovala vyučovací hodiny, a dokonce se podělila i o své znalosti tím, že některé z nich vyučovala a poskytla nám vhled do francouzského systému školství a integrace cizinců v něm. Její přítomnost k nám zavála francouzskou kulturu a obohatila studenty Biskupského gymnázia i církevní základní školy.

V rámci své návštěvy paní Chakma dostala příležitost ochutnat i typickou českou kuchyni tak, jak ji známe z naší jídelny, kterou si velmi pochvalovala, čímž bychom chtěli moc poděkovat paní kuchařkám. Mimo školní jídelnu v odpoledních hodinách únavy ji však neminuly další speciality, včetně zelňáku a větrníku – našeho typického “comfort food”. Každý den byl příležitostí k setkávání s kolegy, poznávání malebných měst Českého Krumlova, Třeboně a prohlídku Českých Budějovic. 

Paní Chakmě srdečně děkujeme za její neocenitelný přínos a obohacení našeho vzdělávacího prostředí její přítomností. Jsme upřímně vděčni za možnost ji hostit a s nadšením očekáváme budoucí spolupráci, která ještě více posílí kulturní výměnu a vzdělávací zážitky všech zúčastněných.


🌟 Frederique Chakma Shadowing: A remarkable journey of cultural exchange! 🌟

We are thrilled to share the amazing experience of Ms. Frederique Chakma, who graced our high and primary school with her visit as part of her shadowing through the Erasmus+ programme from 26 February to 1 March.

During her visit, Ms. Chakma immersed herself in the daily running of our school, attending classes and even sharing her knowledge by teaching some of them, giving us insight into the French education system and the integration of foreigners in it. Her presence introduced French culture to us and enriched the students of Biskupské gymnázium and církevní základní škola, our primary school.

As part of her visit, Mrs. Chakma also had the opportunity to taste typical Czech cuisine as we know it from our school canteen, which she very much enjoyed, thus we would also kindly like to thank our cooks. Outside the school canteen in the afternoon hours of fatigue, however, she did not miss other specialties, including zelňák and větrník – our typical “comfort food”. Each day was an opportunity to meet colleagues, explore the picturesque towns of Český Krumlov, Třeboň and go on “le Tour de České Budějovice”.

We would like to thank Mrs. Chakma for her invaluable contribution and for enriching our educational environment with her presence. We are sincerely grateful for the opportunity to host her and look forward to future collaborations that will further enhance the cultural exchange and educational experience for all involved.