Ochrana oznamovatelů

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, musí povinný subjekt zveřejnit následující text svých internetových stránkách:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, církevní základní školy a základní umělecké školy České Budějovice již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, církevní základní školy a základní umělecké školy České Budějovice.

Jak mohu podat oznámení?

Oprávnění oznamovatelé mohou oznámení podle uvedeného zákona podat

  • prostřednictvím formuláře na webových stránkách,
  • telefonicky na čísle 776 164 256,
  • e-mailem na adrese whistleblowing.gzz@gmail.com,
  • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem.

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře. Uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:

  • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
  • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
  • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
  • Kdo o události ví?
  • Informoval/a jste o události již někoho, jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
  • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo může podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní školu a základní uměleckou školu České Budějovice nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušné osobě, která vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhne Biskupskému gymnáziu, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné prošetření, jmenovali jsme příslušnou osobou Ing. Michaelu Kudláčkovou (e-mail whistleblowing.gzz@gmail.com, telefon 776 164 256. O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?

Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze příslušná osoba, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona příslušná osoba bez Vašeho písemného souhlasu nikomu nepředá Vaše identifikační údaje ani text oznámení.

Mohu podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice.

Jaké jednání mám oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušné osobě. Biskupské gymnázium Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.

 

Formulář pro oznamování protiprávního jednání