Přijímací řízení ke studiu na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna
pro školní rok 2023/2024

Přihlášku ke studiu lze podat do středy 1. března 2023 do 17:00 hodin osobně na sekretariát školy, nebo je možné ji zaslat doporučenou poštou (s razítkem pošty do 1. března 2023).

Provozní doba sekretariátu v měsíci únoru:
Po, St 7:00 – 17:00
Út, Čt, Pá 7:00 – 15:00
Případně dle telefonické dohody.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na přihlášce nepožadujeme.

Pro školní rok 2023/24 budeme přijímat:

 • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41): maximálně 24 žáků
 • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81): maximálně 30 žáků
 • 2 třídy šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61): maximálně 44 žáků
 • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61): maximálně 20 žáků

Preferovanou jazykovou kombinaci sdělí rodiče po přijetí žáka ke studiu až při odevzdání zápisového lístku.

Přednostní právo na zvolenou jazykovou kombinaci mají žáci s vyšším bodovým ohodnocením u přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium skládají jednotnou přijímací zkoušku zadávanou Cermatem, která se koná formou písemných testů z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Zkoušku z matematiky vykonávají v českém jazyce, ale je jim prodloužen čas o 25 % a mohou použít překladový slovník. Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny přiloží uchazeč k přihlášce. Informace o průběhu rozhovoru obdrží uchazeč společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Uchazečům – cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce. V tomto případě nedochází k časovému navýšení. Informace o průběhu rozhovoru obdrží uchazeč společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

» Podrobnější informace k uchazečům – cizincům

Řádné termíny

1. termín pro 4 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 13. dubna 2023
2. termín pro 4 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 14. dubna 2023
1. termín pro 8 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 17. dubna 2023
2. termín pro 8 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 18. dubna 2023
1. termín pro 6 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 17. dubna 2023
2. termín pro 6 leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 18. dubna 2023
1. termín pro 6 leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 17. dubna 2023
2. termín pro 6 leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Cermat zpřístupní školám výsledky opravených testů 28. dubna 2023. Na obou školách se uchazeči započítává lepší výsledek z obou testů.

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů

V pátek 28. dubna 2023 v čase od 14:00 do 17:00 hod. umožníme v budově Biskupského gymnázia případným zájemcům, tedy právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti), nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek Cermatu.

Výsledky přijímacích zkoušek

Škola zpracuje výsledky testů spolu s ostatními podklady a vypracuje pořadí přijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejpozději do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků školám Cermatem, tedy nejpozději ve středu 3. května 2023.

Uchazeči podle § 20 odst. 4 školského zákona a uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. budou do výsledkové listiny zařazeni na základě tzv. redukovaného hodnocení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů s redukovaným hodnocením ve výsledkové listině popisuje § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům o studium nebude rozhodnutí o nepřijetí vydáváno osobně, ale bude doručeno doporučenou poštou. Nepřijatí uchazeči mohou podat do 3 pracovních dnů odvolán proti rozhodnutíí. Doporučujeme použít námi připravený vzor.

Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek lze dodat osobně na sekretariát školy nebo doporučenou poštou na adresu gymnázia. Zápisový lístek je třeba odevzdat nebo odeslat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o přijetí zveřejněno. Zápisový lístek lze doručit pouze na jednu školu, tj. na školu, kam chce uchazeč o studium skutečně nastoupit. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tím práva být přijat do dané střední školy.

Informace o jazykových kombinacích v jednotlivých třídách

 • čtyřleté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • šestileté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • bilingvní studium: španělský jazyk/anglický jazyk
 • osmileté studium: anglický jazyk/španělský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk

Tučně je vyznačený hlavní jazyk s vyšší hodinovou dotací.

 

Adresa školy, kontaktní údaje

Vyplněnou přihlášku zašlete doporučenou poštou na následující adresu:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, CZŠ a ZUŠ České Budějovice

Jirsíkova 5

370 01 České Budějovice

 

Na stejné adrese můžete odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu i osobně. V sekretariátu školy Vám bude vystaveno potvrzení o registraci Vaší přihlášky.

V případě dotazu můžete kontaktovat ředitelství školy na tel. 380 420 211.

 

Kritéria pro přijetí pro všechny obory

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen:

a) body celkem za jednotnou přijímací zkoušku (max. 50 bodů za ČJ a 50 bodů za MAT, tedy 77 % celkového bodového zisku),
b) body za prospěch na základní škole (dále jen ZŠ) – (max. 24 bodů, 18 % celkového bodového zisku) – specifikace bodů viz. Příloha č. 1,
c) body za studijní aktivity na ZŠ – soutěže, olympiády, atd. – (max. 6 bodů, tedy 5 % celkového bodového zisku) – specifikace bodů viz. Příloha č. 2.

3. Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 130.

4. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 50 bodů.

5. V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje postupně:

1. počet bodů pouze za písemnou přijímací zkoušku,
2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,
3. počet bodů za prospěch na základní škole.

V případě, že ani potom nenastane rozdíl v počtu dosažených bodů, bude se postupně porovnávat hodnocení dosažené v jednotlivých kategoriích úloh zadaných Cermatem (v každém typu komplexu lze dosáhnout hodnocení 0-100 se zaokrouhlením na dvě desetinná místa) v tomto pořadí:

4. MATEMATIKA komplex OU,
6. MATEMATIKA komplex A,
7. MATEMATIKA komplex B,
8. MATEMATIKA komplex C,
9. MATEMATIKA komplex D,
10. ČESKÝ JAZYK komplex OU,
11. ČESKÝ JAZYK komplex A,
12. ČESKÝ JAZYK komplex B,
13. ČESKÝ JAZYK komplex C,
14. ČESKÝ JAZYK komplex D.

 

Informace o uznatelných školních soutěžích a olympiádách

Výsledky olympiád a soutěží organizovaných MŠMT se dle kritérií započítávají do bodového součtu přijímacího řízení a je možné je odevzdat do 18. dubna 2023 do 12:00 hodin na sekretariátu školy, nebo zaslat doporučeně poštou s razítkem podání do 18. dubna 2023.

Započítány budou výsledky z posledních dvou ročníků studia, tedy ze soutěží uskutečněných od 1. 9. 2021 do 18. 4. 2023. Dokladem je diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou.

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy.

Důležité odkazy

Tiskopisy přihlášek ke studiu:

Pozn. pro snazší vzájemnou komunikaci uveďte prosím na přihláškách vaši e-mailovou adresu.

Specifikace požadavků k přijímacím zkouškám:

Úpravy podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Dokumenty

Stručný průvodce přijímacím řízením Vzor odvolání při nepřijetí ke studiu


Příloha č. 1: Poznámky k bodům za prospěch na ZŠ 

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro čtyřleté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle následující tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 – 1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 – 1,59 1,60 – 1,69 1,70 – 1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

 

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro šestileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 – 1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 – 1,59 1,60 – 1,69 1,70 – 1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

 

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro osmileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 – 1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 – 1,59 1,60 – 1,69 1,70 – 1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.


Příloha č. 2: Poznámky k bodům za studijní aktivity na ZŠ

 Pro jednotlivé studijní obory lze obdržet body za umístění získané:

 • v osmém a devátém ročníku ZŠ pro čtyřleté studium,
 • v šestém a v sedmém ročníku ZŠ pro šestileté studium,
 • ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ pro osmileté studium.

Bodové ohodnocení

Za 1. – 3. místo v okresních a krajských kol následujících soutěží se započítávají 5, 4 a 3 body.

Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v cizím jazyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Pythagoriáda a Logická olympiáda (organizovaná Mensou České republiky).

Za úspěšné řešení krajských a okresních kol Matematické, Fyzikální, Chemické a Biologické olympiády a  Pythagoriády se započítávají 2 body (na výsledkové listině či jiném dokladu je nutná formulace “úspěšný řešitel“).

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy. Rovněž nebude brán zřetel na sportovní, hudební nebo výtvarné diplomy či vysvědčení.

 


Kontakt:

markova@bigy-cb.cz, tel.: 380 420 214
reditelstvi@bigy-cb.cz, tel.: 380 420 211