Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Příchod do gymnázia bude umožněn v den konání zkoušky v době od 7:50 do 8:20 hodin.

1. kolo přijímacího řízení

Přihlášku ke studiu lze podat do úterý 20. února 2024 jednou ze tří možností (elektronická přihláška, výpis ze systému, tiskopis), rozhodující je datum podání. Osobně lze tiskopis doručit nejpozději 20. února 2024 do 17:00 hodin na sekretariát školy.
Uchazeč si od letošního roku může podat přihlášku až na tři obory, na přihlášce nově stanovuje jejich preferenční pořadí. Na prvním místě uvede školu nebo obor, který je z jeho strany nejvíce žádaný. Na druhém obor, kam chce být přijatý v případě, že nebude úspěšný na první škole. Na třetím místě uvede obor, kam chce nastoupit v případě, že nevyjde ani první, ani druhá možnost. Pořadí škol musí být na všech přihláškách shodné.

Uchazeč nemusí využít svého práva podat si přihlášku na tři obory, může zvolit i nižší počet oborů. I v případě, že si podá přihlášku jen na jeden maturitní obor, koná přijímací zkoušku dvakrát a započítává se mu lepší výsledek.

Pro školní rok 2024/25 budeme přijímat

  • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41): maximálně 26 žáků
  • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81): maximálně 30 žáků
  • 2 třídy šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61): maximálně 40 žáků
  • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61): maximálně 20 žáků

▶ Učební plány studijních oborů

Preferovanou jazykovou kombinaci sdělí rodiče po přijetí žáka ke studiu, škola je bude s bližšími informacemi kontaktovat. Přednostní právo na zvolenou jazykovou kombinaci mají žáci s vyšším bodovým ohodnocením u přijímací zkoušky.

Informace o jazykových kombinacích v jednotlivých třídách

  • čtyřleté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
  • šestileté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
  • bilingvní studium: španělský jazyk/anglický jazyk
  • osmileté studium: anglický jazyk/španělský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk

Tučně je vyznačený hlavní jazyk s vyšší hodinovou dotací.

Uchazeči o studium skládají jednotnou přijímací zkoušku zadávanou Cermatem, která se koná formou písemných testů z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na přihlášce nepožadujeme.

Kritéria přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Šestileté studium

Šestileté bilingvní studium

Osmileté studium


Uchazeči – cizinci

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se podle § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Zkoušku z matematiky vykonávají v českém jazyce, ale je jim prodloužen čas o 25 % a mohou použít překladový slovník. Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny přiloží uchazeč k přihlášce.

Uchazečům – cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce. V tomto případě nedochází k časovému navýšení. Žádost o úpravy přiloží uchazeč k přihlášce.

Ověření znalosti českého jazyka je povinnou součástí přijímacího řízení, nezapočítává se do výsledkové listiny, ale jeho úspěšné složení je podmínkou pro přijetí ke studiu. Nevykoná-li tedy uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně (hodnocení “neuspěl”), nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu uchazečů, kteří nesplnili kritéria (cut-off score) přijímacího řízení (mimo seznam s pořadím uchazečů).

Podrobnější informace k uchazečům – cizincům

Informace k ověření znalosti českého jazyka

Ukázka písemného zadání


Řádné termíny

1. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 12. dubna 2024
2. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 15. dubna 2024

1. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 16. dubna 2024
2. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 17. dubna 2024

1. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 16. dubna 2024
2. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 17. dubna 2024

1. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 16. dubna 2024
2. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín: 29. dubna 2024

2. termín: 30. dubna 2024

 

Uchazeč koná přijímací zkoušku na jedné ze škol, které uvedl na přihlášce. Rozmístění uchazečů na školy zajišťuje systém Dipsy. Uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát na stejné škole. Místo konání přijímací zkoušky je uvedeno na pozvánce.

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy výsledky 1. kola přijímacího řízení dne 15. května 2024.

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů

V úterý 14. května 2024 v čase od 14:00 do 17:00 hod. umožníme v budově Biskupského gymnázia J. N. Neumanna případným zájemcům, tedy právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti), nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek Cermatu. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, uvidí opravené záznamové archy po přihlášení se do systému Dipsy.

Výsledky přijímacích zkoušek

Škola zpracuje výsledky testů spolu s ostatními podklady a vypracuje pořadí přijatých uchazečů, které následně nahraje zpět do systému Dipsy. Pomocí algoritmu provede systém zohlednění prioritizace u uchazečů, kteří se dostali “nad čáru” na více školách a ti budou přijati do té, kterou označili jako první. Své místo na ostatních školách přenechají uchazečům, kteří se umístili za nimi. Pokud se uchazeč do svého prvního oboru nedostane, může být přijat do druhého, nebo do třetího.

Uchazeči podle § 20 odst. 4 školského zákona a uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. budou do výsledkové listiny zařazeni na základě tzv. redukovaného hodnocení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů s redukovaným hodnocením ve výsledkové listině popisuje § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy dne 15. května 2024. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nově neposílá. Zápisové lístky se neodevzdávají.

V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne na školu nenastoupit (vzdá se práva na přijetí), bez odkladu o tom písemně zpraví ředitele příslušné školy. Ředitel školy zadá tuto skutečnost do systému Dipsy a v termínu vyhlásí další kolo přijímacího řízení. Uchazeč se může přihlásit do dalšího kola přijímacího řízení do jiného oboru.

Adresa školy, kontaktní údaje 

Vyplněnou přihlášku (v případě, že nepodáváte elektronicky) zašlete doporučenou poštou na následující adresu:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, CZŠ a ZUŠ České Budějovice

Jirsíkova 5

370 01 České Budějovice

Na stejné adrese můžete odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu i osobně. V sekretariátu školy Vám bude vystaveno potvrzení o registraci Vaší přihlášky.


Prezentace s informacemi ke změnám v přijímacích zkouškách ze Dne otevřených dveří

Kontakt:

markova@bigy-cb.cz, tel.: 380 420 214
reditelstvi@bigy-cb.cz, tel.: 380 420 211