Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení podle oborů studia:

4leté studium

6leté studium

6leté bilingvní studium

8leté studium

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků se bude konat ve čtvrtek 9. června 2022 v 16:30 v budově gymnázia.

Pro školní rok 2022/23 budeme přijímat:

 • 1 třídu čtyřletého studia (obor 79-41-K/41) – maximálně 26 žáků
 • 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81) – maximálně 30 žáků
 • 2 třídy šestiletého studia (po 7. třídě ZŠ, obor 79-41-K/61) – maximálně 48 žáků
 • 1 třídu bilingvního typu (po 7. třídě ZŠ, obor 79-43-K/61) – maximálně 20 žáků

Preferovanou jazykovou kombinaci sdělí rodiče po přijetí žáka ke studiu až při odevzdání zápisového lístku. 

Přednostní právo na zvolenou jazykovou kombinaci mají žáci s vyšším bodovým ohodnocením u přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium skládají jednotnou přijímací zkoušku zadávanou Cermatem, která se koná formou písemných testů z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech.

Řádné termíny

1. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41: 12. dubna 2022
2. termín pro 4leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/41:  13. dubna 2022

1. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 19. dubna 2022
2. termín pro 8leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/81: 20. dubna 2022

1. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 19. dubna 2022
2. termín pro 6leté všeobecné gymnázium, obor 79-41-K/61: 20. dubna 2022

1. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61: 19. dubna 2022
2. termín pro 6leté bilingvní gymnázium, obor 79-43-K/61:   20. dubna 2022

Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín: 10. května 2022

2. termín: 11. května 2022

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí.

Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 v čase od 14:00 do 17:00 hod. umožníme v budově Biskupského gymnázia J. N. Neumanna případným zájemcům, tedy právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti), nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek Cermatu.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejdříve po ukončení nahlížení 28. dubna a nejpozději 30. dubna 2022.

Informace o jazykových kombinacích v jednotlivých třídách

 • čtyřleté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • šestileté studium: anglický jazyk/francouzský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk
 • bilingvní studium: španělský jazyk/anglický jazyk
 • osmileté studium: anglický jazyk/španělský jazyk, německý jazyk/anglický jazyk

Tučně je vyznačený hlavní jazyk s vyšší hodinovou dotací.

Adresa školy, kontaktní údaje

Vyplněnou přihlášku zašlete doporučenou poštou na následující adresu:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, CZŠ a ZUŠ České Budějovice

Jirsíkova 5

370 01 České Budějovice

 

Na stejné adrese můžete odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu i osobně. V sekretariátu školy Vám bude vystaveno potvrzení o registraci Vaší přihlášky. V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelství školy na tel. 380 420 211.

Kritéria pro přijetí pro všechny obory

1. Uchazeči budou ke studiu přijímáni podle pořadí vzniklého na základě jejich celkového bodového zisku v rámci přijímacího řízení. Každý studijní obor má své vlastní pořadí uchazečů.

2. Celkový bodový zisk je tvořen:

a) body celkem za jednotnou přijímací zkoušku – max. 50 bodů za ČJ a 50 bodů za MAT, tedy 77 % celkového bodového zisku,

b) body za prospěch na základní škole (dále jen ZŠ) – max. 24 bodů, 18 % celkového bodového zisku (specifikace bodů viz. Příloha č. 1),

c) body za studijní aktivity na ZŠ (soutěže, olympiády, atd.) – max. 6 bodů, tedy 5 % celkového bodového zisku (specifikace bodů viz. Příloha č. 2).

3. Maximální možný počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení je 130.

4. Ke studiu může být přijat uchazeč, který v přijímacím řízení získá alespoň 40 bodů.

5. V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje postupně:

1. počet bodů pouze za písemnou přijímací zkoušku,

2. počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky,

3. počet bodů za prospěch na základní škole.

V případě, že ani potom nenastane rozdíl v počtu dosažených bodů, bude se postupně porovnávat hodnocení dosažené v jednotlivých kategoriích úloh zadaných Cermatem (v každém typu komplexu lze dosáhnout hodnocení 0-100 se zaokrouhlením na dvě desetinná místa) v tomto pořadí:

4. MATEMATIKA komplex OU,

5. MATEMATIKA komplex A,

6. MATEMATIKA komplex B,

7. MATEMATIKA komplex C,

8. MATEMATIKA komplex D,

9. ČESKÝ JAZYK komplex OU,

10. ČESKÝ JAZYK komplex A,

11. ČESKÝ JAZYK komplex B,

12. ČESKÝ JAZYK komplex C,

13. ČESKÝ JAZYK komplex D.

Informace o uznatelných školních soutěžích a olympiádách

Výsledky olympiád a soutěží organizovaných MŠMT se dle kritérií započítávají do bodového součtu přijímacího řízení a je možné je odevzdat do 20. dubna 2022 do 12:00 hodin na sekretariátu školy, nebo zaslat doporučeně poštou s razítkem podání do 20. dubna 2022.

Započítány budou výsledky z posledních dvou ročníků studia, tedy ze soutěží uskutečněných od 1. 9. 2020 do 20. 4. 2022. Dokladem je diplom či jeho kopie, výsledková listina potvrzená organizátorem, popř. kopie ověřená základní školou.

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy.

 


Důležité odkazy

Tiskopisy přihlášek ke studiu:

 Pozn. pro snazší vzájemnou komunikaci uveďte prosím na přihláškách vaši e-mailovou adresu.

Specifikace požadavků k přijímacím zkouškám: 

Úpravy podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami:


Ke stažení

Stručný průvodce přijímacím řízením

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí


Příloha č. 1: Poznámky k bodům za prospěch na ZŠ

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro čtyřleté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle následující tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro šestileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 -1,06 1,07 –1,13 1,14-1,20 1,21 –1,27 1,28 –1,34 1,35 -1,41 1,42-1,49 1,5-1,56 1,57a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.

Specifikace bodů za prospěch na ZŠ pro osmileté studium

Součástí přihlášky je přehled prospěchu ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku a průměry z jednotlivých pololetí.  Správnost těchto údajů potvrzuje na přihlášce ZŠ. Každému průměru je přiřazeno bodové ohodnocení podle této tabulky:

Průměr od-do 1,00 – 1,09 1,10 – 1,19 1,20 -1,29 1,30 – 1,39 1,40 – 1,49 1,50 -1,59 1,60-1,69 1,70-1,79 1,80 a vyšší
Body 8 7 6 5 4 3 2 1 0

V tomto kritériu tak může uchazeč maximálně získat 3krát (za každé pololetí) 8 bodů. Maximální počet bodů za toto kritérium je 24.


Příloha č. 2: Poznámky k bodům za studijní aktivity na ZŠ

Pro jednotlivé studijní obory lze obdržet body za umístění získané:

 • v osmém a devátém ročníku ZŠ pro čtyřleté studium,
 • v šestém a v sedmém ročníku ZŠ pro šestileté studium,
 • ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ pro osmileté studium.

Bodové ohodnocení

Za 1. – 3. místo v okresních a krajských kol následujících soutěží se započítávají 5, 4 a 3 body.

Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v cizím jazyce, Matematická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Pythagoriáda a Logická olympiáda (organizovaná Mensou České republiky).

Za úspěšné řešení krajských a okresních kol Matematické, Fyzikální, Chemické a Biologické olympiády a  Pythagoriády se započítají 2 body (na výsledkové listině či jiném dokladu je nutná formulace „úspěšný řešitel“).

Vzhledem k požadavku rovného přístupu v přijímacím řízení nelze bodově hodnotit jazykové diplomy. Rovněž nebude brán zřetel na sportovní, hudební nebo výtvarné diplomy či vysvědčení.


Kontakt:

e-mail: reditelstvi@bigy-cb.cz, tel.: 380 420 214