Školní poradenské pracoviště

Žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo na škole poskytuje naše školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) bezplatné poradenské a konzultační služby.

Snažíme se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových i výukových potíží.

Všichni členové ŠPP vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

 

Na schůzky s pracovníky školní poradny je potřeba se předem objednat!

Jiné termíny jsou možné po domluvě

Členové ŠPP:

Zástupce ředitele, výchovný poradce pro 1. stupeň, koordinátor inkluze

Mgr. Jana Hejdová

Konzultační hodiny:

Pondělí 12:30 – 13:15

Telefon: +420 387 423 024

Email: hejdova@bigy-cb.cz

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Markéta Homzová

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00 – 14:45

Telefon: +420 387 423 024

Email: homzova@bigy-cb.cz

Metodik prevence

Mgr. Jaroslav Kovárna

Konzultační hodiny: 

Pátek 9:55 – 10:40

Telefon: +420 387 423 024

Email: kovarna@bigy-cb.cz

Kariérový poradce

Mgr. Jana Bobková

Konzultační hodiny: dle domluvy

Telefon: +420 387 423 024

Email: bobkova@bigy-cb.cz

Speciální pedagog

Mgr. Miluše Ochozková

Konzultační hodiny: 

Pondělí 8:00 – 12:00

Pátek 8:00 – 12:00

Telefon: +420 387 423 024

Email: ochozkova@bigy-cb.cz

Speciální pedagog

Mgr. Marie Dvořáková

Konzultační hodiny:

Středa: 8:30 – 13:00

Telefon: +420 387 423 024

Členové ŠPP spolupracují s:

 • vedením školy
 • třídními učiteli a ostatními pedagogy školy
 • poradenskými zařízeními jako jsou např. PPP, SPC, SVP
 • Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky SPOD a dalšími odborníky

 

Náplň činnosti školního poradenského pracoviště

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Do okruhu speciálního vzdělávání patří péče o děti a žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, smyslovým postižením, vícečetným postižením, s vadami řeči (poruchami komunikačních schopností), zdravotním oslabením, autismem, žáky se specifickými poruchami učení a chování, poruchami chování a děti a žáky z prostředí s nízkým sociálním a ekonomickým statusem. Speciální vzdělávání se také v neposlední řadě týká nadaných dětí.

 

 1. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické oblasti

Všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.

 

 1. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží. Následně s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě nebo alespoň zmírnění.

 

 1. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

Základním cílem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.

Je zaměřena na prevenci v rizikových oblastech s cílem zabránit výskytu rizikového chování nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky (záškoláctví, závislosti, agresivita atd.).

 

 1. Metodická podpora

Metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci speciálně-pedagogických poznatků a dovedností v oblasti výchovných přístupů (např. individuální konzultace pro pedagogy).

 

 1. Kariérové poradenství

Poradenství pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu z řad žáků 5. ročníku a 7. ročníku.  Poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníku (možnost individuálních konzultací, testové metody ve spolupráci s Křesťanskou PPP, prezentace středních škol prostřednictvím jejich pedagogů atd.).

 

 1. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným budeme snažit najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění jeho následků na další vzdělávání žáka.

Preventivní program

Milí rodiče, rád bych vás informoval o programu, který se týká Prevence rizikového chování. Tato prevence je součástí platných učebních osnov. Je zahrnuta do Standardů základního vzdělávání a je i součástí školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci naší školy. Mezi projevy rizikového chování patří např. záškoláctví, šikana a jiné formy násilného chování, kyberšikana, kouření, požívání alkoholu, zneužívání návykových látek, virtuální návyky (PC či mobilní hry), sociální sítě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, apod.

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu vedeme žáky k dobrým mezilidským vztahům, k úctě sebe sama i ostatním lidem, k přijímání odpovědnosti za své chování, ke zkvalitnění vzájemné komunikace. V hodinách probíhá výuka zaměřená na aktivní sociální učení. Je třeba, aby si žáci uvědomovali, že každá společnost má nastavené normy a pravidla, která je třeba dodržovat a aby jako normu vnímali slušné chování a jednání. Děti potřebují od dospělých nastavit hranice chování a jednání, mezi kterými se mohou bezpečně pohybovat.

 

Nabízíme žákům možnosti aktivního využití volného času v mnoha kroužcích organizovaných jak školou, tak externími organizacemi.

 

Základním nástrojem prevence na škole je Minimální preventivní program, který je k dispozici u zástupce ředitele školy a školního metodika prevence, také na stránkách školy. Jeho součástí je Plán proti šikaně, Krizový plán řešení šikany, Plán proti syndromu týraného dítěte (CAN), Krizový plán sebepoškozování a Krizový plán PAS.

 

Výchovným problémům a rizikovým projevům chování se snažíme předcházet. V případě výskytu je neodkladně začínáme řešit.

 

K primární prevenci může přispět každý. Minimální preventivní program předpokládá aktivní zapojení nejenom učitelů a žáků, ale také rodičů. Třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci přivítají vaši spolupráci, návrhy, pomoc.

Mgr. Jaroslav Kovárna
školní metodik prevence

Minimální preventivní program (MPP) CZŠ ke stažení:

Plán proti šikaně a kyberšikaně:
Krizový plán proti šikaně:
Strategie proti školní neúspěšnosti:

Plán proti CAN (Syndromu týraného dítěte):

Krizový plán - Sebepoškozování:
Krizový plán – PAS (poruchy autistického spektra):