Školská rada

Ve dnech 21.-23.11.2022 proběhly na CZŠ volby do školské rady.

Za pedagogické pracovníky školy byly zvoleni Mgr. Věra Prokešová a Mgr. Anna Zajíčková, za zákonné zástupce nezletilých žáků školy MUDr. Pavel Dohnal a Mgr. Petra Hronková.
 
 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Náplň činnosti školské rady

 
 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 3. Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 6. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Od listopadu 2022 působí školská rada v tomto složení:

Zástupci pedagogických pracovníků:
 
 • Mgr. Věra Prokešová
 • Mgr. Anna Zajíčková
Zástupci nezletilých žáků:
 
 • MUDr. Pavel Dohnal
 • Mgr. Petra Hronková
Zástupce zřizovatele:
 
 • S.M. Serafina Bartůšková
 • Mons. ThLic. David Henzl

Zápisy ze schůzí: