Povinné informace

Název

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice

Důvod a způsob založení

Církevní základní škola založena Biskupstvím českobudějovickým dne 6.11.2000 dle zákona č. 29/1984 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva města České Budějovice č. 229/2000 ze dne 2.11.2000. Poskytování základního vzdělávání v 1. -9. ročnících.

Adresa internetových stránek

http://www.bigy-cb.cz/czs

Organizační struktura

Škola:

Ředitel ŠPO: Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ: Mgr. Jan Schreib

Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hejdová
Školní družina:
Vedoucí vychovatelka: Romana Klimeková

Školní jídelna:
Vedoucí: Jitka Hudatzká

Datová schránka

5iiaeeb

IČO

00666122

Seznam hlavních dokumentů
Kontaktní poštovní adresa

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01

Úřední hodiny

Pondělí až pátek: 7:00 – 15:00 hodin

Telefonní čísla

Kancelář školy: +420 387 423 024
Ředitelna školy: +420 387 319 900

Adresa podatelny

Církevní základní škola, Rudolfovská 23, České Budějovice 370 01

Elektronická adresa podatelny

czs@bigy-cb.cz

Příjem podání a podnětů

Kancelář Církevní základní školy, Rudolfovská 23, České Budějovice

Žádosti o informace
  • v kanceláři školy
  • telefonicky na telefonním čísle: +420 387 423 024
  • osobně v kanceláři školy
  • poštou na adrese školy (Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice)
  • e-mailem: czs@bigy-cb.cz
czs_logo

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro CZŠ dostupné žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence

V současné době nejsou pro CZŠ dostupné žádné výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím